Provozní řád školy

Provozní řád

Vypracovala: Mgr. Dana Jandová

Pg.rada projednala a schválila: 29.8.2023

Účinnost ode dne: 1.9.2023

Typ školy: Základní škola s 1.- 5.ročníkem, malotřídní

Kapacita: 35

Skutečný stav: 13, 20 žáků vzdělávaných podle §41

Zájmové činnosti školy:

Předškoláček

Jiné aktivity: cvičení místních žen čt 19,30 – 20,30 hod

schůzky místních mladých hasičů čt 17,00 – 18,00 hod nepravidelně

Režim dne:

Provoz školy: 6,40 – 15,45 hod

Začátek vyučování: 8,00 hod

Pouštění do školy: 7,40 hod

Ranní družina: 6,40 – 7,40 hod

Konec vyučování včetně kroužků: po 12,20 hod

út 14,35 hod

st 12,20 hod

čt 14,35 hod

pá 12,20 hod

Vyučovací hodina: 45 minut

Počet hodin v jednom sledu: max. 5

Přestávky: 1. 8,45 – 8,50

2. 9,35 – 9,55 – v případě příznivého počasí ji žáci tráví na travnaté ploše vedle budovy školy

3. 10,40 – 10,45

4. 11,30 – 11,35

5. 12,20 – 13,00

6. 13,45 – 13,50

Způsob výuky: převážně skupinová

ve dvojicích

individuální

Dojíždění žáků: z Chvalovic 2 km autobusem, na kole

čas příjezdu 7,44 hod

čas posledního odjezdu 19,15 hod

Školní družina: pro žáky 1. – 5.ročníku

provoz: po 12,20 – 16,00 hod

út 11,30 – 16,00 hod

st 11,30 – 16,00 hod

čt 11,30 – 16,00 hod

pá 11,30 – 16,00 hod

13,00 – 14,30 hod v případě příznivého počasí pobyt venku:

1.pohybová výchova

2.výchovně vzdělávací vycházky

Režim práce s počítačem

– žáci 4. ročníku mají v rozvrhu 1 hodinu týdně

– žáci 5. ročníku mají v rozvrhu 2 jednotlivé hodiny v týdnu

Režim pracovního vyučování

– pracovní činnosti jsou v týdenním rozvrhu dotovány 1 vyučovací hodinou

– vyučovací hodina trvá 45 minut

Režim stravování včetně pitného režimu

Stravování: v budově ZŠ výdejna obědů dovezených z MŠ

vydávání obědů po 4.vyučovací hodině od 11,50 hod

po 5.vyučovací hodině od 12,45 hod

Pitný režim: během vyučování: vlastní nápoje žáků, 1x týdně mléko v rámci projektu Mléko do škol, automat na pitnou vodu

při obědě a pobytu v ŠD:  automat na pitnou vodu

Podmínky pohybové výchovy

– v přízemí budovy školy sál pro pohybovou výchovu – 2 ks žebřiny, 3 ks laviček, 5 ks žíněnek, 1 ks koza, 1 ks švédská bedna, 2 ks basketbalové koše

– umývárka s teplou vodou v přízemí

– škola využívá fotbalové travnaté hřiště v obci, asfaltová část na míčové hry

– každý ročník má v rozvrhu zařazeny 2 hodiny tělesné výchovy

– výuku plavání zajišťuje Plavecká škola Nymburk

– během vyučování učitelé zařazují tělovýchovné chvilky dle potřeby ( při únavě žáků, po delší jednotvárné činnosti)

-v případě příznivého počasí pobyt venku o velké přestávce 9,35 – 9,55 hod

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu, osvětlení

Teplota vzduchu

Učebny, pracovny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu:

optimální teplota 22 ±2 o C, min. 20 o C, max. 28 o C

při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18 o C, ne však méně než na 16 o C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 o C musí být provoz zařízení zastaven; při extrémních venkovních teplotách, kdy max. venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30oC a kdy je max. teplota v místnosti vyšší než 31oC, musí být přerušeno vyučování a zajištěno pro děti a žáky náhradní opatření, např. jejich pobyt mimo budovu včetně zajištění pitného režimu

Tělocvičny:

optimální teplota 20 ±2 o C, min. 18 o C, max. 28 o C

Šatny:

optimální teplota 22 ±2 o C, min. 20 o C, max. 28 o C

Záchody:

min. teplota 18 o C

Chodby:

min. teplota 18 o C

Větrání

rekuperace

Způsob ovladatelnosti – okna otevírací na kličku

Režim větrání (frekvence, délka, režim v době nepříznivých meteorologických podmínek)

před zahájením vyučování 10 minut, během vyučovacích hodin dle potřeby, o přestávkách pouze v přítomnosti vyučujícího

Osvětlení

Denní osvětlení

(v prostorách určených k trvalé činnosti žáků musí být zajištěno vyhovující denní osvětlení. Pro většinu zrakových činností se vyžaduje směr osvětlení zleva a shora a při různorodé orientaci pracovních míst převažující směr shora).

Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody

Zařízení pro regulaci denního osvětlení

ve třídách – závěsy

– v počítačové učebně – rolety

Zásobování pitnou vodou

Zdroj:

Veřejný vodovod , automat na pitnou vodu

Kapacitní hlediska:

Nejméně 25 l vody na den a na 1 žáka

Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

Způsob a četnost úklidu

Denní úklid

  1. setření na vlhko: všech podlah a povrchů, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem

  2. za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem: umytí umývadel, pisoárových mušlí a záchodů, klik u dveří

Týdenní, celkový

Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, minimálně 2x ročně umytí oken, svítidel, 2x ročně celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za 3 roky malování, v případě potřeby ihned

Způsob a četnost desinfekce a deratizace

profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s odbornými pracovníky DDD

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace

Pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem.

Jiné

Výchova ke zdravému životnímu stylu