Směrnice o stanovení výše úplaty za ŠD

Směrnice o stanovení výše úplaty na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny

Směrnice stanovuje výši, splatnost a případné sankce při neplacení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny Základní školy Kovanice, okres Nymburk. Tato směrnice vychází ze školského zákona č. 561/2004. Výši příspěvku zákonných zástupců na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny stanoví ředitelka školy.

 Do nákladů na školní družinu jsou započítány náklady na: elektřinu, vodné a stočné, plyn – vytápění, odvoz odpadu, materiál na práci a činnost ŠD, náklady na čistící prostředky, na vnitřní opravy, služby, odpisy. Školní družina zdarma využívá vybavení školy, tj. nábytek a další vybavení tříd, sportovišť a budov.

Čl. I. Výše příspěvku

 Výše příspěvku je stanovena na jedno dítě ve výši 150,- Kč měsíčně. Navštěvují-li školní družinu sourozenci, platí plátce za druhé dítě rovněž 150,- Kč měsíčně. Výše příspěvku není závislá na skutečné délce pobytu dítěte ve školní družině. V případě krátkodobé nemoci dítěte se příspěvek ani jeho část nevrací. Pokud dítě nebude navštěvovat z důvodu nemoci nebo z jiných vážných důvodů školní družinu souvisle celý měsíc, může mu být příspěvek odpuštěn a bude odečten z příspěvku na příští období.

Výše příspěvku za ranní družinu je stanovena na jedno dítě ve výši 50,- Kč měsíčně.

Čl. II. Způsob úhrady příspěvku

 Příspěvek za pobyt žáka ve školní družině za měsíce září až prosinec platí zákonní zástupci do 15. října, za měsíc leden až březen do 15. února, za měsíce duben až červen do 15. dubna příslušného roku. Příspěvek na pobyt dítěte ve školní družině je stanoven v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění na 150,- Kč měsíčně. Tento příspěvek se týká každého zapsaného dítěte. Platba se provádí pouze bezhotovostní platbou po domluvě hotově.

Platba za září – prosinec             600,- Kč                ranní družina  200,- Kč

Platba za leden – březen            450,- Kč                                         150,- Kč

Platba za duben – červen           450,- Kč                                         150,- Kč

  Čl. III. Snížení nebo prominutí úplaty

Úplata může být snížena nebo prominuta podle § 11 odst. 3) vyhlášky č. 74/2005Sb., o zájmovém vzdělávání, jestliže  a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

Nárok na osvobození uplatňuje zákonný zástupce u ředitelky školy a to vždy na období uvedené v Čl. II

Čl. IV. Postup při neplacení příspěvku

V případě včasného nezaplacení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny nebo zaplacení příspěvku v nesprávné výši, je plátce včas upozorněn. Pokud ani po tomto upozornění není částka uhrazena, může ředitelka školy rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.

Čl. V. Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá účinnost dne 1. 9. 2021